Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Dëbimet

 

Dëbimet

Paraqitje e kërkesës drejtuar Ministrisë së Brendshme Italiane për heqjen e masës së dëbimit, ose Prefekturës në rast të riatdhesimit vullnetar

Kërkesa duhet të firmoset nga kërkuesi, i cili paraqitet në sportel, në momentin e dorëzimit të saj. Firma e tij do të vërtetohet nga ana jonë, kundrejt një pagese tarifore konsullore.

Ambasada Italiane në Tiranë është kompetente vetëm për përcjelljen e kërkesës për heqje të masës së dëbimit Autoriteteve Italiane sa më lart cituar, të cilat janë kompetente për lëndën, si dhe për lajmërimin e të interesuarit për marrjen e një vendimi nga ana e tyre.

Lista me dokumentacionin e nevojshëm për të kërkuar autorizim të veçantë për rihyrje në territorin italian, sipas nenit 13 paragrafi 13 i ligjit 286/1998, i cili duhet të paraqitet personalisht nga ana e të interesuarit, duke caktuar një takim përmes shërbimit «Prenotim on Line»:

NЁ RAST SKADIMI TЁ AFATEVE

- Kërkesa, e përpiluar në një fletë të thjeshtë, ku kërkohet dhënia e një autorizimi të veçantë për rihyrje në territorin italian, paraqitur kjo në gjuhën italiane, ose në gjuhën shqipe, por në këtë rast duke i bashkëngjitur edhe përkthimin në gjuhën italiane, kryer nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur (me vërtetimin e firmës së tij nga ana e një Noteri dhe legalizimin me vulën Apostile);
- Çertifikatë lindjeje e përpiluar në shumë gjuhë të huaja, e legalizuar me vulën Apostile, të leshuar jo më larg se para tre muajve të fundit nga data e paraqitjes së kërkesës (në këtë rast, përkthimi nuk është i nevojshëm).
Bëni kujdes: Në rastin kur kemi të bëjmë me ndryshime të të dhënave personale, është e nevojshme paraqitja e një çertifikate personale të legalizuar me vulë Apostile, të përkthyer në gjuhën italiane nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur (me vërtetimin e firmës së tij nga ana e një Noteri dhe të legalizuar me vulë Apostile).
- Pashaporta dhe fotokopje të faqeve me të dhënat personale dhe vulave me hyrje daljet
- Fotokopje e vendimit të dëbimit
- Dokumentacioni i nevojshëm, i cili të vërtetojë datën e saktë të lënies së territorit italian si dhe mungesën tuaj nga territori i vendeve Schengen përgjatë periudhës së parashikuar në vendimin e dëbimit.

NЁ RAST BASHKIMI FAMILJAR

- Kërkesa, e përpiluar në një fletë të thjeshtë, ku kërkohet dhënia e një autorizimi të veçantë për rihyrje në territorin italian, paraqitur kjo në gjuhën italiane, ose në gjuhën shqipe, por në këtë rast duke i bashkëngjitur edhe përkthimin në gjuhën italiane, kryer nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur (me vërtetimin e firmës së tij nga ana e një Noteri dhe legalizimin me vulën Apostile);
- Çertifikatë lindjeje e përpiluar në shumë gjuhë të huaja, e legalizuar me vulën Apostile, të leshuar jo më larg se para tre muajve të fundit nga data e paraqitjes së kërkesës (në këtë rast, përkthimi nuk është i nevojshëm).
Bëni kujdes: Në rastin kur kemi të bëjmë me ndryshime të të dhënave personale, është e nevojshme paraqitja e një çertifikate personale të legalizuar me vulë Apostile, të përkthyer në gjuhën italiane nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur (me vërtetimin e firmës së tij nga ana e një Noteri dhe të legalizuar me vulë Apostile)
- Pashaporta dhe fotokopje të faqeve me të dhënat personale dhe vulave me hyrje daljet
- Fotokopje e vendimit të dëbimit
- Çertifikatë martesore, e lëshuar nga Komuna italiane në rastet kur bashkëshorti/tja është qytetar/e italian/e ; ndërsa në rastin kur bashkeshorti/tja rezulton të jetë qytetar/e i/e vendeve të tjera të BE-së, nevojitet një çertifikatë martesore e shoqëruar me përkthimin zyrtar në gjuhën italiane si dhe me legalizimin përkatës nga ana e Përfaqësisë italiane kompetente.
- Dosje me të dhënat personale, me fotografinë përkatëse dhe gjurmët e dixhitalizuara të gishtërinjve, lëshuar nga Komisariati i Policisë së Komunës ku jeni banues në Shqipëri, e legalizuar me vulë Apostile, shoqëruar me përkthimin në gjuhën italiane, kryer nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur (me vërtetimin e firmës së tij nga ana e një Noteri dhe legalizimin me vulën Apostile)
- Deklaratë personale e bashkëshortit/tes, ku të konfirmohet lidhja martesore dhe kërkesa për bashkim familjar.
- Fotokopje e një dokumenti identifikimi të bashkëshortit/tes, sëbashku me faqen ku pasqyrohet firma e mbajtësit.

Dokumentat e paraqitura në gjuhën shqipe, të cilat i bashkëngjiten dhe plotësojnë kërkesën, që lëshohen nga ana e Autoriteteve shqiptare, duhet të jenë të legalizuara me vulë Apostile të Ministrisë së Jashtme shqiptare, si dhe të jenë të shoqëruara me përkthimin përkatës në gjuhën italiane, kryer nga ana e një përkthyesi zyrtarisht të njohur, firma e të cilit të vërtetohet nga një Noter publik, zyrtarish i njohur, dhe të legalizohet me vulë Apostile (për detaje të mëtejshme, iu lutem konsultoni faqen tonë të internetit, në zërin Legalizime). 

Dokumentacioni i plotë duhet të paraqitet, përveçse në origjinal, edhe i shoqëruar me një fotokopje të thjeshtëtë të gjithë fletëve (jo para-mbrapa), i cili më pas do të kthehet në formatin e dixhitalizuar nga ana e kësaj Zyre, për tia përcjellë atë më pas në mënyrë elektronike zyrave kompetente në Itali. Në rastet kur dokumentacioni i paraqitur në formatin letër do të rezultojë të jetë voluminoz, të interesuarit, i cili do të paraqisë dhe kërkesën, do t’i kërkohet ta kthejë atë në formatin elektronik, duke përcaktuar numrin e saktë të faqeve dhe ta dërgojë në adresën elektronike si vijon: visti.tirana@esteri.it.

 


825