Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Comunicato dell’Ambasciata d’Italia in Tirana in occasione delle contestate elezioni amministrative del 30 giugno

Comunicato dell’Ambasciata d’Italia in Tirana

L’Ambasciata d’Italia in Tirana si allinea alla dichiarazione odierna della Delegazione europea. E’ di fondamentale importanza che i cittadini possano esercitare regolarmente il loro diritto di voto ed è responsabilità delle parti interessate assicurare che le operazioni di voto – monitorate dalla Missione OSCE/ODIHR con il coinvolgimento di osservatori di diversi Stati membri dell’Unione europea – si svolgano senza alcuna forma di ostruzione. Ogni forma di violenza o di incitazione alla violenza non sarà accettata in nessuna circostanza. Tutti gli schieramenti politici dovranno dimostrare moderazione ed evitare una retorica provocatoria.

L’Ambasciata d’Italia richiama l’assoluta importanza del Processo di integrazione europea dell’Albania. Affinché il Paese proceda in questo percorso è fondamentale che le parti si impegnino al più presto in un dialogo aperto e franco per superare l’attuale crisi politica e sostenere le necessarie riforme. In questo contesto l’Ambasciata d’Italia raccomanda a tutti le parti di sostenere la riforma della giustizia e invita le istituzioni e gli organismi interessati a impegnarsi ad accelerare la sua applicazione, con particolare riferimento alla sollecita nomina dei giudici della Corte Costituzionale per garantirne la piena operatività. E’ inoltre importante che le parti si impegnino nella riforma elettorale e nel rispetto dello Stato di diritto, incluso il contrasto alla corruzione.

Deklaratë e Ambasadës së Italisë në Tiranë

Ambasada e Italisë në Tiranë i bashkohet plotësisht deklaratës së sotme të Delegacionit të Bashkimit Evropian. Është me rëndësi të veçantë që qytetarët që ushtrojnë të drejtat e tyre të mund ta bëjnë këtë në një mënyrë të rregullt. Gjithashtu, është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e të gjithë aktorëve politikë për të siguruar që veprimtaritë e votimit – të cilat do të monitorohen nga një mision ndërkombëtar i udhëhequr nga OSBE / ODIHR ku marrin pjesë edhe vëzhgues nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian – të mos pengohen. Çdo veprim i dhunshëm ose çdo formë nxitjeje për dhunë, në çdo lloj rrethane, janë absolutisht të papranueshme. Të gjitha palët politike duhet të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin retorikën provokuese.

Ambasada e Italisë thekson rëndësinë parësore të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Në mënyrë që Vendi të përparojë në këtë rrugë, është e nevojshme që të gjitha palët të angazhohen në një dialog të hapur dhe të sinqertë sa më shpejt që të jetë e mundur për të kapërcyer situatën aktuale politike dhe për të realizuar reformat e nevojshme. Në këtë kuadër, Ambasada e Italisë u kërkon të gjitha palëve të mbështesin reformën e drejtësisë në vijim dhe fton të gjitha organet dhe institucionet e përfshira të përshpejtojnë zbatimin e saj, veçanërisht duke garantuar emërime sa me të shpejta, në mënyrë që Gjykata Kushtetuese të jetë plotësisht funksionale. Është gjithashtu e rëndësishme që të gjitha palët të angazhohen në realizimin e reformës zgjedhore dhe të respektojnë shtetin e së drejtës, përfshirë këtu edhe luftën ndaj korrupsionit.

Statement of the Italian Embassy in Tirana

The Embassy of Italy in Tirana fully aligns itself to the statement issued today by the EU Delegation. It is of the utmost importance that citizens exercising their rights can do so in an orderly fashion, and it is the direct responsibility of all political actors to make sure that the voting operations – that will be monitored by an international mission led by OSCE/ODIHR involving observers from several European Union Member States – are not obstructed. Any violent act or any form of incitement to violence are absolutely unacceptable under any circumstances. All political sides need to show restraint and avoid inflammatory rhetoric.

The Embassy of Italy recalls the paramount importance of the process of EU integration of Albania. In order for the Country to proceed on this path it is necessary that all sides engage in an open and genuine dialogue as soon as possible to overcome the current political situation and to support needed reforms. In this framework the Embassy of Italy urges all sides to support ongoing justice reform and invites all relevant bodies and institutions to speed up its implementation, especially with reference to ensuring swift appointments to make the Constitutional Court fully functional. It is also important for all sides to engage in electoral reform and to uphold the Rule of Law, including therein the fight against corruption.